Drenthe | Wedstrijdinformatie

17bdrenthe

Praktische informatie

Locatie:
Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
Assen
Datum: Dinsdag 7 februari 2017
Aanvang: 09:30 uur
Einde: uiterlijk 16:30 uur
Download het dagprogramma

.


Provinciale stellingen

Stelling 1
De provincie Drenthe wil een bescheiden fonds oprichten om ontwikkelingen bij regionale media te ondersteunen. Gedeputeerde Staten van Drenthe maakt zich zorgen over het afnemen van de verscheidenheid in regionale media. “We zien dat massamedia het moeilijk hebben en het aantal journalisten afneemt. Er is met het Dagblad van het Noorden nog maar één regionale krant over en die heeft het zwaar. Het aantal dagbladjournalisten is fors afgenomen. Ook de regionale omroep RTV Drenthe heeft het moeilijk door bezuinigingen” zegt gedeputeerde Cees Bijl. “Je moet het fonds zien als een soort symbolisch fonds om projecten op gebied van innovatie en onderzoek bij media aan te jagen. Hier kunnen alle media een beroep op doen: grote en kleine spelers, privaat en publiek, oud en nieuw.” Een goed plan? De stelling is: Het is een slechte zaak als de overheid media gaat steunen.

Stelling 2
Verkeersveiligheid staat bij de provincie Drenthe en haar verkeersveiligheidspartners hoog op de agenda. In het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) werken de provincie, het Rijk en de 12 gemeenten samen aan een veilig bereikbaar Drenthe. Onder het motto ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ streven de partijen ernaar dat er geen verkeersslachtoffers meer vallen. Recent maakte de provincie bekend er een miljoen euro beschikbaar komt voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe. Met educatie en voorlichting wordt ingezet op het gedrag van verkeersdeelnemers, want dit is een belangrijke factor bij het ontstaan van verkeersongevallen. Maar is het gedrag van jongeren in het verkeer wel te beïnvloeden door voorlichting? De stelling is: Meer voorlichting leidt in onze provincie tot minder ongelukken en slachtoffers.

Stelling 3
Om de ‘versukkeling van de democratie’ tegen te gaan zou er een Drents platform moeten komen dat zich buigt over regionale zaken. Daar pleitte Jacques Tichelaar voor tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Ik heb een ‘opdracht’ voor onze Provinciale Staten en de Drentse gemeenteraden. Laten we nu eens het initiatief nemen om iets te doen aan de versukkeling van de democratie. Want als we onze democratie niet reanimeren, kunnen ook hier lelijke, ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Waarom zouden we in deze provincie, of in een aantal gemeenten, niet een experiment kunnen doen? Een experiment om de democratische participatie, de betrokkenheid van de burgers, te bevorderen. Niet in plaats ván het huidige bestuurlijke model, maar aanvullend.’ De commissaris gaf als voorbeeld het houden van bindende referenda over belangrijke thema’s. ‘Of door het toestaan van een burgerinitiatief. 150 mensen, die direct in contact kunnen treden met Provinciale Staten over een goed idee.’ De stelling luidt: Er moet een Drents platform komen waar Drentse burgers in kunnen plaatsnemen.

Provinciale V-Rede opdracht

De provinciale V-Rede krijgt dit jaar een ander karakter. Nadere informatie hierover wordt spoedig bekend.

Deelnemers

Bijgewerkt t/m 12-1-2017
Esdal College Emmen
Hondsrugcollege Emmen
Roelof van Echten College Hoogeveen
Stad en Esch Lyceum Meppel